Kunst til statlige institusjoner i private leiebygg eller eldre statsbygg (LES)

Kunstordningen LES tilbyr kunst til statlige etater og institusjoner som enten holder til i private leiebygg eller i eldre statsbygg, bygget før 1998. Kunstordningen er søkbar, og en ny tildelingsrunde lyses ut hvert annet år. Søkerne representerer alle typer offentlige etater og institusjoner.

Typen bygg og anlegg som får tildelt kunst varierer mye. Her finnes alt fra store, representative prestisjebygg og avanserte spesialbygg, til nøkterne kontorbygg, bygd for allmenne administrasjonsformål. Plassen til og behovet for kunst er like varierende som i andre statsbygg.

Kunstprosjektene kan realiseres enten som innkjøp av allerede eksisterende kunst eller som stedsspesifikke oppdrag produsert for den aktuelle konteksten. Det fokuseres på samtidskunst av høy kvalitet som har relevans for de aktuelle steder. Det prioriteres offentlige fellesområder, så som inngangssoner ute og inne, resepsjoner / ekspedisjoner, møte- vente- og vrimleområder.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om et kunstprosjekt til et spesifikt bygg, men ikke om økonomisk tilskudd til kunstprosjekter i egen regi.

Hvem kan søke?
Alle statlige etater og institusjoner som holder til i private leiebygg eller i eldre statsbygg.

Søknadsfrister
Neste søknadsfrist er 1. mars 2019.

Hvem behandler søknadene?
Søknadene behandles av en fagkomité oppnevnt av KORO. Komiteen har fire medlemmer, tre eksterne og ett fra KOROs stab. Det oppnevnes for to år.

Hvordan gjennomføres prosjektene?
Dersom søknaden innvilges, blir prosjektet utviklet og gjennomført av KORO i dialog med byggets brukere. Komiteen som behandler søknadene er også ansvarlig for å kuratere, produsere og formidle kunstprosjektene som innvilges i den aktuelle søknadsrunden. Dette skjer i nært samarbeid med mottakerinstitusjonen.

Hvordan søke?
Klikk på lenker for å gå til søknadsskjema og utfyllende bestemmelser.

Spørsmål og svar vedrørende LES-søknader

 • Hva omfatter kunsttildelingen?

  Institusjonen tildeles et kunstprosjekt. Det kan være innkjøp av allerede eksisterende kunst, ett eller flere verk, eller et helt nytt kunstverk laget spesielt til institusjonen. Er leiekontrakten langvarig og bygget fremdeles helt i startfasen når fagkomiteen kommer inn, kan det i enkelte tilfeller åpnes opp for et bygningsintegrert kunstverk.

 • Når foreligger resultatet av søknadsbehandlingen?

  Fagkomiteens arbeid med behandling av søknader vil pågå utover våren og inkludere befaringer hos og møter med de fleste søkerinstitusjonene. Komiteen vil ha sin innstilling klar før sommerferien og samtlige søkere vil da få beskjed om tildeling og avslag.

 • Hvor lang tid tar det før kunsten er på plass?

  Det vil avhenge dels av om bygget er ferdig eller under oppføring, og dels av hva slags kunstprosjekt som planlegges. Siden det arbeides delvis parallelt med samtlige kunstprosjekter til alle institusjoner som er valgt ut, vil gjennomføringstiden være for det enkelte prosjektet kunne være ett til to år.

 • Hvordan involveres mottakerinstitusjonen?

  Første kontakt vil være under komiteens forberedende arbeid med søknadsbehandlingen, og ofte inkludere en befaring på stedet og møte med institusjonen. Her vil institusjonen kunne presentere sin virksomhet og legge frem sine tanker og synspunkter, og samtidig få ytterligere informasjon om prosessen. Dette vil være nyttig for det videre forløpet, og både gi komiteen en forståelse for institusjonens virkefelt og miljø, og muliggjøre en bredere samtale om hva offentlig kunst kan være og bidra med.
  Når mottakerinstitusjoner er valgt ut, starter arbeidet med å jobbe frem forslag til et kunstprosjekt. Denne prosessen vil skje i en aktiv og løpende dialog med mottakerinstitusjonen og på den måten forberede for kunsten som skal komme. Dialogen med institusjonen fortsetter frem til verket er levert og på plass. Ofte avrundes samarbeidet med en hyggelig markering, som gir anledning til å formidle prosjektet til institusjonens ansatte.

 • Hvor stor er sjansen for å få tildelt kunst?

  Dette er vanskelig å si. Hvor mange institusjoner/bygg som søker om kunst og hvor mange som får tildelt, vil variere fra tildelingsrunde til tildelingsrunde. Færre institusjonen prioriteres, slik at det ikke blir for mange småprosjekter. Ved de siste tildelingsrundene har i gjennomsnitt 8-10 institusjoner fått kunst.

 • Kan man søke igjen dersom man har fått avslag tidligere?

  Ja, det er mulig å søke igjen. For hver tildelingsrunde er det en ny fagkomité og en ny søknadsmasse, og det har skjedd flere ganger at en institusjon fått tildelt kunst i andre omgang.