Kunst til statlige nybygg

Kobling av Anne-Gry Løland. Fotograf: Pål Hoff

Gjennomføring av kunstprosjekter i nye, statlig eide bygg har siden opprettelsen i 1977 vært KOROs hovedoppgave. I 1998 ble ordningen styrket ved at det automatisk settes av en prosentandel av byggebudsjettet til kunst i alle statlige byggeprosjekter. Satsen varierer fra 0,5 til 1,5 prosent avhengig av type bygg, dets tilgjengelighet, antall brukere og grad av offentlighet. Byggets betydning og symbolverdi tillegges også vekt.

Midlene som avsettes i det enkelte byggeprosjekt, stilles til disposisjon for KORO. KORO gjennomfører kunstprosjektene og har i tillegg ansvar for formidling og overordnet forvaltning av statens samling av kunst i offentlige rom. Forsvaret bruker KORO på samme måte, men ut fra egen avtale.

Den automatiske avsetningen av midler over byggebudsjettet gjelder ikke for nybygg som reises av statsaksjeselskaper, statlige stiftelser med mer. Dette betyr at Jernbaneverket, helseforetakene, Posten, Telenor, Avinor og tilsvarende selskaper ikke inngår i ordningen. Imidlertid er det vanlig at også slike virksomheter setter av midler til kunst i sine byggeprosjekter og at KORO i mange tilfeller gjennomfører prosjektene.

I forlengelsen av kunstordningen, mottar og gjennomfører KORO ekstraordinære oppdrag for statlige myndigheter. Eksempler på dette er monumenter og minnesteder.

Selve gjennomføringen organiseres ut fra vurderinger av hva som er mest hensiktsmessig i hver enkelt situasjon. Mest utbredt er det at vi oppretter et partssammensatt kunstutvalg som ledes av en eller flere kunstkonsulenter engasjert av KORO. I tråd med generelle endringer av arbeidsformene i kunstfeltet, går utviklingen i retning av større bruk av kuratorledete prosjekter. Den faglig ekspertisen hentes i disse tilfellene både fra miljøet av frilans-kuratorer og fra KOROs egen stab. Kommunikasjon og samarbeid med mottakerinstitusjonene, byggherrene, arkitektene og de utførende kunstnerne blir tillagt stor vekt uansett organisasjonsform.

Presentasjoner av pågående og nylig ferdigstilte prosjektet fra ordningen finnes her