Håndtering og ivaretakelse

Alle ting rundt oss er i konstant nedbrytning, det ligger i tingenes natur. For å stoppe nedbrytningen i materialene, må man kontrollere forholdene rundt, noe som ikke alltid er så enkelt for kunst i offentlige bygg og rom.

Kunst fra KORO skal være i det offentlige rom, enkelt tilgjengelig for alle som ønsker å se den. Kunsten befinner seg ofte i ukontrollerte omgivelser og kan bli utsatt for ustabilt klima, stor trafikk og til tider hyppig håndtering.

Noen av årsakene til forfall kan vi allikevel gjøre noe med. På oversikten under ser dere hva som kan gjøres for bedre ivaretakelse av kunsten hos dere.

Hvis du er usikker på hva du kan og ikke kan gjøre, må du gjerne ta kontakt med konservatorene i KORO som vil gi deg råd for riktig håndtering.

Råd fra konservator

 • Rutiner for forvaltere på stedet

  Ansvaret for forvaltning av kunstverkene på stedet bør ligge til en gitt rolle i institusjonen. Meld inn til KORO hvem som er kontaktperson hos dere.

  Ha gode rutiner med jevnlig kontroll av kunstverkene. Én gang i året vil KORO sende ut et skjema for innrapportering fra mottakeretatene, slik at tilstand, endringer og lignende registreres inn for hvert enkelt kunstverk. Ved behov ellers i året, kan tilbakemeldingsskjema på nettsiden brukes for å melde dette inn til KOROs forvaltning.

  Spre informasjon på stedet om kunstverkene, slik at respekten for kunsten økes og dermed også bevaringen av denne.

 • Håndtering av kunstverk

  Det er viktig med gode rutiner for håndtering av kunstverkene. De fleste skader på kunst skjer når den håndteres eller flyttes.

  Se til at kunstverkene ikke blir utsatt for skade i den naturlige trafikken i og ved bygget. Gjør en enkel vurdering av hva som er risikofaktorer rundt hvert enkelt verk. Henger det i en slik høyde at en for eksempel kan skrape borti med sekken når man setter seg ved møtebordet? Vil en vaskemopp føres borti nederste kant av kunstverket hver gang gulvet blir vasket? Oppretthold en sikker sone rundt kunstverket. Hvor det er nødvendig kan det settes opp sperringer.

  Sørg for at kunstverkene er godt beskyttet ved annet arbeid i bygget. Hvis det er behov for å fjerne verkene midlertidig under annet arbeid, ta kontakt med forvaltning i KORO for rådgivning. Erfaring viser at feil lagring påfører kunsten unødvendig skader, og dette kan forhindres med enkle grep.

  Følg vedlikeholdsinstruksene for hvert enkelt kunstverk, disse fremgår i «Avtale om kunst fra KORO». Mangler dere slike instrukser, så ta kontakt med konservator i KORO for konkrete råd for kunstverkene hos dere.

  Rengjøring kan også skade kunsten. Hvis du er i tvil, ikke nøl med å spørre oss!

 • Forebyggende forvaltning

  Ved å bedre forholdene for kunstverkene kan man bidra til å bevare dem i lang tid.

  Et ustabilt klima, med store svingninger i temperatur og luftfuktighet, kan ha stor påvirkning på materialene verkene er laget av. Organiske materialer blir lettere påvirket enn uorganiske materialer. Dette gjelder spesielt hvis disse materialene er festet sammen, og endringene i klima er store og hyppige så materialene ikke rekker å tilpasse seg.

  Utsatte steder for kunstverk er for eksempel i nærheten av varmekilder som element og belysning, i direkte kontakt med utluft fra ventilasjonsanlegg eller i inngangspartier med stor gjennomtrekk. Kunstverk som er festet på kalde yttervegger er også svært utsatt på grunn av kondens. På slike steder kan det oppstå uheldige mikroklima som kan bidra til raskere nedbrytning av materialene.

  Lys skader flere typer materiale. Det kan både bleke og være en katalysator for at nedbrytningsprosesser skjer hurtigere. Hele spekteret av stråling kan skade, både synlig og usynlig lys. Derfor bør man skjerme kunstverk fra både dagslys og andre lyskilder. Dette gjelder spesielt for tekstiler, fotografi, tegninger, grafikk, maleri og andre bemalte kunstverk.

  Kunstverk kan skjermes ved at det henges gardiner foran vinduene. Der det ikke er mulig kan man feste UV-filter på vinduene. UV-filter kan også brukes på lyskilder eller man kan velge lyskilder som er helt uten UV- eller IR-stråling. Pass også på å skru av lys i rom når de ikke er i bruk. Det er den totale mengden stråling kunstverkene utsettes for som er avgjørende.

Arbeid på KOROs verksted

Arbeid på KOROs verksted © KORO

Del denne artikkelen