Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar om forvaltning

 • Er dette kunst fra KORO?

  Kunst fra KORO er som regel skiltet. Her finnes opplysninger om kunstner, verkets tittel, teknikk og årstall. Skiltet er påført KOROs logo og navn eller vårt tidligere navn Utsmykkingsfondet.

  Alle verk fra KORO er presentert på nettstedet www.digitaltmuseum.no. Dersom verket ikke er skiltet, kan du sjekke der eller ta direkte kontakt med oss.

 • Hvem eier kunsten?

  Kunst fra KORO er statens eiendom. KORO er overordnet forvaltningsansvarlig for kunsten. Det vil si at KORO skal holde oversikt over verkene, foreta stikkprøver for å kontrollere at den blir forsvarlig ivaretatt og eventuelt gi pålegg om nødvendige tiltak.

 • Kan vi gi bort kunsten?

  Kunsten kan ikke gis bort av andre. KORO er beslutningsmyndighet i saker som angår kunst levert fra KORO i statlige prosjekter.

 • I hvilke tilfeller kan kunst leveres tilbake?

  Kunst fra KORO er ment å være utplassert der folk ferdes og lages spesielt til det enkelte sted. Dersom det oppstår situasjoner som flytting, ombygging eller eierskifte, ta kontakt for avklaring om hva som skal skje med kunsten. Om den flyttes med, overdras eller tilbakeleveres, vil være alternativer som vurderes for hvert enkelt tilfelle.

 • Kan vi ta kunsten med ved flytting?

  Kunsten følger bygget og det stedet den er laget til. Ved flytting av virksomheten som har fått kunst fra KORO, er det mulig å ta med kunsten etter forespørsel til KORO som har avgjørelsesmyndighet i saken.

 • Hva skal skje med kunsten når virksomheten legges ned?

  KORO skal varsles i god tid på forhånd når en virksomhet skal legges ned. I regelen skal kunsten leveres tilbake til KORO. Løskunst tilbakeføres eller kan overtas av annen virksomhet som flytter inn i bygget, mens den integrerte kunsten som regel følger bygget.

 • Hva skal skje med kunsten hvis bygget skal rives?

  Dersom bygget rives skal kunsten tilbakeføres til KOROs lager. For integrert kunst vil det kunne være en følge av rivingen at kunsten destrueres. Fjerning av kunst skal uansett varsles til KORO og kunstner for mulighet til å dokumentere verket.

 • Hvem har ansvar for å ta vare på kunsten?

  Mottakerinstans som har kunsten hos seg, har det daglige praktiske og økonomiske ansvar for å ivareta kunsten. KORO har et overordnet forvaltningsansvar og skal holde oversikt over kunsten, foreta stikkprøver og kan gi pålegg om nødvendige tiltak.

 • Kan vi få råd om ivaretakelse av kunst fra KORO?

  KORO gir råd ved henvendelse om kunstforvaltning som for eksempel enkelt renhold, emballering ved flytting og forsendelse.

 • Kan vi få hjelp til reparasjoner?

  KORO gir råd om fagekspertise som bør benyttes ved utbedring eller reparasjon av skader. Tilfeller av skade skal varsles til KORO.

 • Hvem betaler istandsetting?

  Mottakerinstans som har kunsten hos seg, må normalt dekke utgifter til istandsetting av skadete eller ikke lenger fungerende verk.

 • Har jeg som kunstner noen rettigheter når det gjelder kunst jeg har produsert for KORO?

  Kunstner har rettigheter etter åndsverkloven som sikrer opphavsmannens rettigheter. Søk opp åndsverksloven under lovdata.no.

 • Hvilke lover og regler gjelder i forhold til kunst i offentlige rom?

  Åndsverkloven inneholder de viktigste bestemmelser for kunst i offentlige rom når det gjelder rettighetshaverspørsmål. Se også våre brosjyrer om forvaltning av kunst i offentlige rom under veiledere, maler og fagstoff.

 

Ta i bruk DigitaltMuseum

 • Kva opplysingar finn eg på DigitaltMuseum?

  På DigitaltMuseum finst blant anna foto av kunstverket og bygget det er utforma for. I tillegg finst det informasjon om tittelen på kunstprosjektet, kunstnaren, tittelen på verket, produksjonsår, materiale, teknikk, mål, ei skildring av motivet og historikk.

 • Korleis søkjer eg etter eit kunstverk, bygg eller ein kunstnar?

  Du skriv inn eitt eller fleire søkjeord i søkjefeltet og trykkjer på knappen «SØK» eller «ENTER» på tastaturet ditt. I tillegg finst det også «Utvida søk» med fleire søkjeval. Eit søkjeord må innehalde minst tre teikn og skil ikkje mellom små og store bokstavar. Eit søk søkjer gjennom alle objekta frå alle musea, men om du trykkjer på «Filtrer» til høgre for søkjefeltet, kan du avgrense søket til for eksempel biletkunst. Du kan også velje KORO som institusjon.

 • Kva er ei utstilling under KORO på DigitaltMuseum?

  Ei utstilling er eit kunstprosjekt (for eksempel Høgskolen i Oslo og Akershus). Innanfor kvart kunstprosjekt er det registrert eit tal på kunstverk/objekt.

 • Kan eg laste ned og bruke foto frå dette nettstaden?

  Verka på denne sida er beskytta av opphavsretten. Du må få samtykke frå BONO eller rettshavaren. Verka må ikkje kopierast eller gjerast tilgjengelege for allmenta, digitalt eller analogt, utan løyve frå BONO.

 • Kan eg bestille bilete frå DigitaltMuseum til eigen bruk?

  Ynskjer du å bruke foto av eit kunstverk, kan du ta kontakt med BONO for å få ein enkel lisens. For presse er det ein eigen avtale som gjeld bruk av bilete. Ta direkte kontakt med presseansvarleg i KORO.

 • Kan eg rette opplysingar eller legge inn nye?

  Du går anten rett inn på eit kunstverk/objekt eller via ei utstilling og inn på eit kunstverk/objekt på DigitaltMuseum. Til høgre for biletet er det to faner, og på den eine står det «Kommentarar». Trykk på fana, og eit eige kommentarfelt blir synleg. Skriv ein kommentar og namnet ditt og epostadressa di.

Del denne artikkelen