Veiledere, maler og fagstoff

Veiledere

Forvaltning av kunst i offentlige rom
Kunst er plassert der folk ferdes. Kunsten utsettes over tid for betydelige påkjenninger, og det er et stort behov for økt kompetanse innen forvaltning med hensyn til dokumentasjon, bevaring og vedlikehold. God forvaltning dreier seg også om varslingsrutiner til rette instans fra institusjoner hvor kunsten befinner seg, når flytting og/eller omstrukturering av virksomheten er under planlegging.

Veilederen Forvaltning av kunst i offentlige rom inneholder nyttige opplysninger om blant annet eiendomsforhold og forvaltningsansvar for kunsten, bestemmelser om opphavsrett og meldeplikt i forbindelse med tyveri, omplassering og eierskifte. Temaene som tas opp vil også kunne ha relevans for ivaretakelse av kunst i offentlige rom generelt. Brosjyren kan lastes ned eller bestilles fra KORO.


Håndtering og ivaretakelse av kunst i offentlige rom
Vi har et overordnet forvaltningsansvar for kunst fra KORO produsert for statlige bygg og eiendommer. Det daglige, praktiske og økonomiske ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold, ligger hos de ulike mottakeretatene hvor kunsten befinner seg.

I denne veilederen Håndtering og ivaretakelse av kunst i offentlige rom presenterer vi råd og anbefalinger om hvordan forvaltning av kunsten praktisk bør håndteres. Den er først og fremst rettet mot statlige mottakeretater som har kunst fra KORO, men vil i mange sammenhenger kunne være til nytte også for andre med daglig forvaltningsansvar for kunst. Brosjyren kan lastes ned på bokmål og nynorsk eller bestilles fra KORO.

Maler

Avtale om kunst fra KORO
Statlige institusjoner som har fått kunst fra KORO, inngår en avtale om forvaltning og ivaretakelse av kunsten. Det er utarbeidet en standard avtale for kunst i statlige byggeprosjekter fra KORO. Avtalen skal sikre god ivaretakelse og regulerer ansvarsforholdet mellom KORO som har det overordnete forvaltningsansvaret og mottakerinstansen som har det løpende, daglige praktiske ansvaret.

I avtalen vises det blant annet til åndsverkloven vedrørende opphavsrettslige forhold for verkene.

Som vedlegg til avtalen følger en vedlikeholdsinnstruks med veiledning om hvordan verkene bør håndteres. Instruksen omtaler også nødvendig vern av området rundt kunsten.

Avtale om kunst fra KORO bokmål odt / nynorsk odt


Kunst produsert via KORO utenom statlig ordning
KORO har utarbeidet en veileder som følger med ved levering av kunst i prosjekter etter oppdrag utenom statlig ordning. Denne omhandler bestemmelser i henhold til åndsverkloven samt praktisk informasjon om ivaretakelse av kunsten.

Last ned veileder for kunst fra KORO utenom statlig ordning

Fagstoff

Krisehåndtering av kunstverk etter terrorangrepet i Oslo 2011
Konservatorene i KORO har skrevet en artikkel til bladet Meddelelser om Konservering (MoK), om arbeidet i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011. MoK er et felles faglig tidsskrift for konservering i Norden. Artikkelen beskriver hvordan konservatorene i KORO organiserte arbeidet i de fem månedene de arbeidet på stedet. Situasjonen var utfordrende og krevde helt andre løsninger enn vanlig forvaltningsarbeid i KORO. De trekker frem viktige erfaringer som kan være til nytte for andre konservatorer og forvaltere av kunstsamlinger. Første gang publisert i Meddelelser om konservering (MOK) 2/2012.
Last ned artikkelen Krisehåndtering av kunstverk etter terrorangrepet i Oslo 2011

 

Valg av innramming og glass
Det fins flere gode grunner til å ramme inn et bilde med glass og ramme. Innramming presenterer bildet på best mulig måte, hindrer at kunsten blir tilsmusset eller bleket av lys og gir kunstverket et mer stabilt miljø.
Les mer om valg av innramming og glass

Rapporter

KOROs kunst i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011
Erfaringer fra denne ekstreme hendelsen viser at forebyggende arbeid i form av oversikt over kunsten, kunnskap om kunsthåndtering, beredskapsplaner samt god kommunikasjon med de som har kunsten hos seg, kan redusere skadeomfanget betraktelig. På sikt vil det være svært viktig at dette vektlegges i den alminnelige forvaltningen av kunst i offentlig eie.

Skadene er analysert for å få en formening om skadeforløp og årsak. Dette har vist at kun en mindre del av skadene er en direkte følge av eksplosjonen, men var snarere en følge av manglende ivaretakelse av kunsten. Rapporten inneholder også veileder for kriseplaner på grunnlag av arbeidet med ivaretakelsen av kunsten i regjeringskvartalet.

Totalt ble over 1000 kunstverk tatt ut og sikret. Av disse var 74 under KOROs forvaltningsansvar. De øvrige er tilbakelevert til sine eiere med anbefalinger om hvordan de bør settes i stand.

Last ned rapporten Vurdering og istandsetting av KOROs kunst i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011.


Registreringsprosjektet – Kunst fra KORO 2011-2013
KORO har etablert en ny og offensiv samlingspolitikk som følges opp med styrket innsats på ressurser, kapasitet og kompetanse, bedre opplæring, tettere nettverk og mer samarbeid.

Bakgrunnen er at KORO har gjennomført et prosjekt for å få oversikt over et utvalg av kunst produsert av KORO til statlige bygg og eiendommer fra oppstarten i 1977 til i dag. Prosjektet har hatt fokus på tilstand, plassering, eierforhold og sikring. Det er sett på et utvalg av verk med hensyn på alder, geografisk spredning, ulike kunstuttrykk, typer mottakerinstanser og verdi.

Utvalget var om lag 10 % av en samling på i underkant av 7000 verk spredt over hele landet i over 900 prosjekter.
Last ned rapporten Registreringsprosjektet – Kunst fra KORO 2011-2013.


Kunsten i regjeringskvartalet – rehabiliteringsprosjekt etter 22. juli 2011
Rapporten omhandler KOROs innsats for sikring av kunsten etter terrorhandlingen i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Oppdraget var i utgangspunktet å sikre kunsten KORO har overordnet forvaltningsansvar for, totalt 74 kunstverk i de berørte byggene. Kunsten befant seg i S-blokken, Høyblokken og R4. Alle disse byggene ble skadet av bomben 22. juli 2011. Det var også kunst på Einar Gerhardsens plass som måtte sikres. Oppdraget ble senere utvidet til å bistå de enkelte departementene med sikring av deres kunst, cirka 1000 verk. Arbeidet ble utført av to konservatorer engasjert av KORO.

Rapporten tar for seg problemstillinger av konserveringsmessig art som oppstod i forbindelse med uttak av kunst fra regjeringskvartalet. Den gjør også rede for de erfaringer som ble gjort, samt kommer med forslag til tiltak som kunne redusert skadeomfanget og ha lettet konservatorenes arbeid. Til sist gjøres en tilstandsvurdering av KORO-kunsten med en økonomisk vurdering av etterbehandling og eventuell konservering.
Last ned rapporten Kunsten i regjeringskvartalet – rehabiliteringsprosjekt etter 22. juli 2011.

Del denne artikkelen