Om Koro

KORO har som hovedoppgave å sikre at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet. Dette ansvaret ivaretas gjennom at vi produserer, forvalter og formidler kunstprosjekter ved skoler, universiteter, politiske institusjoner, rettslokaler, kontorbygg, fengsler, kulturhus, jernbanebanestasjoner, helse- og omsorgsinstitusjoner, militærleire, rådhus, regjeringsbygg, asylmottak, ambassader og andre offentlige anlegg. I tillegg bringer vi kunst ut til offentligheter utenom byggene hvor kunstnernes ytringer inngår i den allmenne meningsbrytning, identitetsdannelse og minnesforvaltning.

Den offentlige kunsten er tilgjengelig for svært mange siden den befinner seg på fellesarenaene hvor folk ferdes og oppholder seg. For at kunstverkene, i tillegg til å være tilgjengelige, også skal gi mening for flest mulig, er informasjon og formidling en svært viktig oppgave for KORO. Økt kunnskap styrker interessen både for norske og internasjonale kunstnere og for mangfoldet av ytringer og uttrykk som preger samtidskunsten.

KORO har det overordnede forvaltningsansvaret for statens samling av kunst i offentlige rom. Samlingen omfatter mer enn 8000 verker som er å finne på til sammen 920 ulike steder i Norge og ved norske ambassader og konsulater i utlandet. Forvaltningsarbeidet forutsetter et tett samarbeid mellom KORO og de mange mottakerinstitusjonene som disponerer verkene.
Arbeidet med produksjon, formidling og forvaltning av kunst gjør at KORO er en stor oppdragsgiver for kunstnere, kuratorer, produsenter og kunstkonsulenter. Både produksjon og forvaltning av kunst til bygg og offentlige plasser krever spesialisert kompetanse. KORO gir tilbud om kompetanseutvikling og faglige nettverk for relevante faggrupper. I tillegg arrangerer vi forelesninger og workshops og produserer publikasjoner.

Som statens fagorgan for kunst i offentlige rom, arbeider KORO med utgangspunkt i fire statlige kunstordninger.
Kunstordningen for statlige nybygg er en ordning hvor mellom 0,5 og 1,5 prosent av byggebudsjettene settes av til kunst.

Kunstordningen for leiebygg og eldre statsbygg (LES) sørger for kunst til statlige etater i bygg som ikke er omfattet av ordningen for statlige nybygg. Mange av disse holder til i allerede eksisterende bygg.

•  Lokalsamfunnsordningen (LOK) skal stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunst i offentlige rom i lokale kontekster over hele landet. Ordningen gir tilskudd til finansiering av kunstprosjekter og kunstverk, men sørger også for opplæring, kompetanseutvikling og kunnskapsdeling.

Både LES og LOK er søkbare ordninger. Byggherrer, etater, institusjoner, kuratorer og kunstnere kan søke om en kombinasjon av kunstprosjekter, kurator- og produsentbistand og økonomiske tilskudd.

Les mer om kunstordningene:

Kjernen i KOROs arbeid er å produsere kunstprosjekter i offentlige bygg, anlegg og uterom. Arbeidet med kunsten er knyttet til fire ulike ordninger. Den eldste og største er kunstordningen for nye statlige bygg. I tillegg har vi ansvar for tre søkbare ordninger som skal sikre at det finnes kunst i leiebygg og eldre statsbygg, i kommunale bygg og miljøer, og i uterom og andre offentlige rom.

KUNSTORDNINGEN FOR STATLIGE NYBYGG
Gjennomføring av kunstprosjekter i nye, statlig eide bygg har siden opprettelsen i 1978 vært KOROs hovedoppgave. I 1998 ble ordningen styrket ved at det automatisk settes av en prosentandel av byggebudsjettet til kunst i alle statlige byggeprosjekter. Satsen varierer fra 0,5 til 1,5 prosent avhengig av type bygg, dets tilgjengelighet, antall brukere og grad av offentlighet. Byggets betydning og symbolverdi tillegges også vekt.

Midlene som avsettes i det enkelte byggeprosjekt, stilles til disposisjon for KORO. KORO gjennomfører kunstprosjektene og har i tillegg ansvar for formidling og overordnet forvaltning av statens samling av kunst i offentlige rom.

Den automatiske avsetningen av midler over byggebudsjettet gjelder ikke for nybygg som reises av statsaksjeselskaper, statlige stiftelser med mer. Dette betyr at helseforetakene, Posten, Telenor, Avinor og tilsvarende selskaper ikke inngår i ordningen. Imidlertid er det vanlig at også slike virksomheter setter av midler til kunst i sine byggeprosjekter og at KORO i mange tilfeller gjennomfører prosjektene.

I forlengelsen av kunstordningen, mottar og gjennomfører KORO ekstraordinære oppdrag for statlige myndigheter. Eksempler på dette er monumenter og minnesteder.

Det er en forutsetning for arbeidet med kunstprosjektene at gjennomføringen skal skje i aktiv dialog med mottakermiljøene og i nært samarbeid med byggherre og arkitekt. Selve gjennomføringen organiseres ut fra vurderinger av hva som er mest hensiktsmessig i hver enkelt situasjon. Mest utbredt er det at vi oppretter et partssammensatt kunstutvalg som ledes av en eller flere kunstkonsulenter engasjert av KORO. I tråd med generelle endringer av arbeidsformene i kunstfeltet, går utviklingen i retning av større bruk av kuratorledete prosjekter. Den faglig ekspertisen hentes i disse tilfellene både fra miljøet av frilans-kuratorer og fra KOROs egen stab. Kommunikasjon og samarbeid med mottakerinstitusjonene, byggherrene, arkitektene og de utførende kunstnerne blir tillagt stor vekt uansett organisasjonsform.

Kongelig resolusjon og vedtekter

KUNSTORDNINGEN FOR LEIEBYGG OG ELDRE STATSBYGG(LES)
LES-ordningen har som formål å tilby kunst til statlige etater og institusjoner som enten holder til i private leiebygg eller i statlige bygg som ble bygget før 1998. Ordningen er søkbar, og den har en ny tildelingsrunde hvert annet år. Typen bygg og anlegg som har fått kunst gjennom ordningen varierer mye. Her finnes alt fra store, representative prestisjebygg og avanserte spesialbygg, til nøkterne kontorbygg bygd for allmenne administrasjonsformål. Plassen til og behovet for kunst er like varierende som i andre statsbygg.

Søkerne representerer alle typer offentlige etater og institusjoner. Kunstprosjektene kan realiseres enten som stedsspesifikke oppdrag produsert for den aktuelle konteksten, eller ved innkjøp av allerede eksisterende kunst. Når leieforholdene er langsiktige nok, kan det også åpnes for bygningsintegrerte kunstverk.

Hva kan det søkes om?
Dette er en ordning der det kan søkes om et kunstprosjekt til et spesifikt bygg. Formidling av kunsten og avtale om forvaltning, inngår som en del av prosjektene. I motsetning til hva som er tilfellet i de to andre søkbare kunstordningene (KOM og URO), kan det ikke søkes om økonomiske tilskudd eller tilskudd til kompetanseutvikling.

Hvem kan søke?
Alle statlige etater og institusjoner som holder til i leiebygg eller eldre statsbygg kan søke.

Hvem behandler søknadene?
Søknadene behandles av et sakkyndig utvalg oppnevnt av KORO. Utvalget har fire medlemmet, tre eksterne og ett fra KOROs stab. Det oppnevnes for to år.

Hvordan gjennomføres prosjektene?
Dersom søknaden innvilges, blir prosjektet utviklet og gjennomført av KORO i dialog med byggets brukere. Utvalget som behandler søknadene er også ansvarlig for å kuratere, produsere og formidle kunstprosjektene som innvilges i den aktuelle søknadsrunden. Dette skjer i nært samarbeid med mottakerinstitusjonen.

Hvordan søke?
Klikk på «Søk støtte» for å gå til søknadsskjema, søkerveileder, utfyllende bestemmelser og prosjekteksempler.

KUNSTPROGRAMMET LOKALSAMFUNNSORDNINGEN (LOK)
LOK er en søkbar tilskuddsordning som skal stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunst i offentlige rom i lokale kontekster over hele landet. Gjennom LOK vil KORO styrke samarbeidet med kunst- og kunstnermiljøene i regionene og med kommuner og fylkeskommuner. Ordningen vil ha ressurser til følgende formål:

  • Tilskudd til finansiering av kunstprosjekter og kunstverk
  • Produksjonsbistand og rådgivning til både kunstnere og til aktører i kommunesektoren
  • Opplæring, kompetanseutvikling og kunnskapsdeling
  • Utviklingsorienterte samarbeidsprosjekter

Hvem kan søke?
Kunstnere, kuratorer, fylkeskommuner og kommuner kan søke hver for seg eller i samarbeid. Kommuner og fylkeskommuner må knytte til seg kunstfaglig kompetanse i utformingen av søknader.

Søknadsfrister
Program for lokale kunstoffentligheter har en søknadsfrist pr år. I 2019 er søknadsfristen 1. februar. Bevilgninger kunngjøres på KOROs nettsider fire uker etter søknadsfrist. Vedtak sendes også skriftlig til alle søkere.

Hvem behandler søknadene?
Søknadene behandles av en kuratorgruppe oppnevnt av KORO. Gruppen har tre medlemmer.

Hvordan gjennomføres prosjektene?
Søkeren som får innvilget midler og/eller produksjonsbistand har ansvar for gjennomføring av prosjektet og bestemmer hvordan gjennomføringen skal organiseres.

Hvordan søke?
Søknadskjema blir lagt under ordningen i god til før søknadsfristens utløp.

 

 

TILDELINGSBREV OG ÅRSRAPPORTER

Del denne artikkelen