Ofte stilte spørsmål

Om KORO

 • Kva dekker tilskotet frå KORO?


  Eigenandelen til søkaren og tilskotet frå KORO skal til saman dekke utgifter til kunstfagleg prosjektleiar, kunstproduksjon og formidling.

 • Kva bør eg vite før eg fyller ut det elektroniske søknadsskjemaet?


  • Det digitale skjemaet går trinnvis gjennom felta du må fylle ut. For at KORO skal behandle søknaden, må du fylle ut alle dei obligatoriske opplysningane. Alle opplysningar blir behandla konfidensielt.

  • Det er mogleg å mellomlagre søknaden.

  • Vedlegg kan vere i desse formata: PDF og JPG. Kvart vedlegg kan ikkje vere større enn 2 MB, elles får du ikkje sendt inn søknaden. Fysiske vedlegg i form av publikasjonar, trykksaker, DVD-ar og liknande kan du sende til KORO i eitt eksemplar. Materialet vil ikkje bli returnert. Merk sendinga med tittelen på prosjektet og “Vedlegg til søknad, KOM”.

  • Kva for prosjekt som har fått tilskot, blir kunngjort på nettsida til KORO om lag ein månad etter søknadsfristen.

  • Les også utfyllande avgjerder om KOM-ordninga før du fyller ut søknaden.

 • Korleis søker eg om støtte til eit formidlings- eller kompetanseutviklingstiltak?


  Søknaden skal skildre formålet, innhaldet og den konkrete gjennomføringsplanen til tiltaket. Opplysningar om arrangør, samarbeidspartnarar og budsjett skal følgje med. Send søknaden på e-post til post@koro.no. Sluttrapport med budsjett og rekneskap og dokumentasjon av utviklingstiltak sender du på e-post til KORO innan tre månader etter at prosjektet er avslutta. Utbetaling av tilskot skjer deretter på førespurnad frå søkaren. Ved behov kan delar av tilskotet bli utbetalt før tiltaket er avslutta.

 • Kva kan KORO bidra med?


  KORO gir råd om søknadsskriving, val av kunstfagleg kompetanse og gjennomføring av kunstprosjekt. KORO har utarbeidd ei rekke dokumentmalar til bruk i prosessen, som etter kvart vil bli lagt ut samla i eit eige dokumentbibliotek. Kontakt oss for bistand fram til denne sida er på plass.

  I store og/eller kompliserte prosjekt kan ein også søke om kompetansebistand frå KORO til produksjon eller samproduksjon. Kontakt oss for meir informasjon.  • Hva er honorarsatsen for kunstkonsulenter?

  Pr. 1. juli 2018 er honorarsatsen kr. 659,- pr. time.
  Honorarsatsen reguleres hver 1. juli.

 • Når og hvor ofte skal timelister og reiseregninger sendes inn?

  Reiseregninger skal sendes inn elektronisk innen 1 måned etter at reisen er foretatt.
  Alle reiseregninger skal sendes inn og betales ut i samme kalenderår som reisen er foretatt.
  Honorarkrav med timelister skal sendes inn elektronisk jevnlig gjennom året etter hvert som arbeidet utføres.
  Honorar for arbeidet skal betales ut i samme kalenderår som arbeidet er utført.
  Det er ikke anledning til å samle opp timelister og reiseregninger og vente med å sende dette f.eks. til avslutning av et prosjekt.
  Vi anbefaler også at det sendes inn timelister og reiseregninger tidlig i november for å være sikker på utbetaling før nyttår.
  Arbeid og reiser som er foretatt etter siste frist for levering til lønnssystemet i november/desember måned vil måtte utbetales året etter.
  Disse bestemmelsen gjelder for alle som har oppdrag for KORO.

 • Hva omfatter kunsttildelingen?

  Institusjonen tildeles et kunstprosjekt. Det kan være innkjøp av allerede eksisterende kunst, ett eller flere verk, eller et helt nytt kunstverk laget spesielt til institusjonen. Er leiekontrakten langvarig og bygget fremdeles helt i startfasen når fagkomiteen kommer inn, kan det i enkelte tilfeller åpnes opp for et bygningsintegrert kunstverk.

 • Hvordan involveres mottakerinstitusjonen?

  Første kontakt vil være under komiteens forberedende arbeid med søknadsbehandlingen, og ofte inkludere en befaring på stedet og møte med institusjonen. Her vil institusjonen kunne presentere sin virksomhet og legge frem sine tanker og synspunkter, og samtidig få ytterligere informasjon om prosessen. Dette vil være nyttig for det videre forløpet, og både gi komiteen en forståelse for institusjonens virkefelt og miljø, og muliggjøre en bredere samtale om hva offentlig kunst kan være og bidra med.
  Når mottakerinstitusjoner er valgt ut, starter arbeidet med å jobbe frem forslag til et kunstprosjekt. Denne prosessen vil skje i en aktiv og løpende dialog med mottakerinstitusjonen og på den måten forberede for kunsten som skal komme. Dialogen med institusjonen fortsetter frem til verket er levert og på plass. Ofte avrundes samarbeidet med en hyggelig markering, som gir anledning til å formidle prosjektet til institusjonens ansatte.

Se flere Ofte stilte spørsmål under forvaltning, for kunstnere og for kunstkonsulenter.

Del denne artikkelen