Strategi

I strategiplan 2014 – 2019 presenteres åtte strategier for hvordan KORO de neste fem årene skal arbeide for å lykkes i å øke interessen, bruken og verdsettingen av både enkeltverk, kunstprosjekter og hele samlingen av kunst i offentlige rom. Strategiene angir satsinger som hver for seg og sammen forventes å kunne gjøre oss så kompetente, relevante og effektive som mulighetene og utfordringene innenfor vårt arbeidsfelt avkrever oss at vi skal være. Strategiene kan sammenfattes som følger:

  1. KORO skal utvikle en kultur både internt og i samarbeidende nettverk som vektlegger høy kvalitet og relevans i kunsten og i gjennomføringen av kunstprosjektene.
  2. KORO skal kunne påta seg relevante oppdrag fra i prinsippet alle typer offentlige oppdragsgivere. For å yte god service overfor byggherrer og andre oppdragsgivere skal KORO utvikle et mer differensiert og situasjonstilpasset spekter av arbeidsmåter og metoder.
  3. KORO skal bidra til en mer offensiv holdning til kunst i offentlig rom i kommuner og fylkeskommuner og arbeide for styrking av relevant kunstfaglig kompetanse i regionene.
  4. KORO skal bidra aktivt til å utvikle kunst i offentlige rom som felt for kunnskapsdanning, kunnskapsformidling, refleksjon, kritikk og debatt.
  5. KORO skal stimulere til økt kunnskap om, og interesse for, den offentlige kunsten gjennom mer offensivt arbeid med informasjon og kunstformidling.
  6. KORO skal styrke forvaltningen av den offentlige kunsten og være en aktiv rådgiver i spørsmål om ivaretakelse av stedsspesifikk kunst.
  7. KORO skal være en god og profesjonell samarbeidspartner.
  8. KORO skal være en attraktiv arbeidsplass og en effektiv forvalter av statens ressurser.

Strategiplan 2014 - 2019

Del denne artikkelen